Ochrana ovzdušia

 

V oblasti ochrany ovzdušia Vám radi poskytneme naše služby pri:

- spracovávaní projektovej dokumentácie a realizácii stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

- vypracovávaní ročných hlásení o množstvách a druhoch ZL vypustených do ovzdušia,

- výpočte ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia, 

- bilanciách organických rozpúšťadiel,

- vypĺňaní tlačív NEIS,

- spracovávaní prevádzkovej dokumentácie pre jednotlivé zdroje znečisťovania ovzdušia - Miestne prevádzkové poriadky, Návrhy prevádzkovej evidencie, žiadostí o schválenie postupu výpočtu množstva emisií vrátane príloh,

- vypracovávaní Súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,

- vypracovávaní hodnotení zdrojov znečisťovania ovzdušia z hľadiska plnenia legislatívnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia,

- spracovávaní dopytov na oprávnené merania emisií

- organizačné zabezpečenia oprávnených meraní emisií